Stel ons een vraag

FAQ bdf4785 min

FAQ

Mantelzorgwoning
Algemene regels
Vergunning
Maatwerk
Grondwerken
Onderhoud
Binnenklimaat
Duurzaamheid
Garantie

1. Wat is het verschil tussen een mantelzorgwoning en een pre-mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Of bij het huis van degene die zorg nodig heeft. Oudere mensen kunnen middels een mantelzorgwoning langer zelfstandig blijven wonen met behulp van familie of vrienden die mantelzorg verlenen. Een pre-mantelzorgwoning is een woning waarbij een medische verklaring niet vereist is.

Wanneer mag u vergunningsvrij bijbouwen? Dit mag wanneer een prefab mantelzorgwoning voldoet aan twee dingen. Ten eerste de regels binnen het bestemmingsplan. Ten tweede de eisen van het bouwbesluit voor mantelzorgwoningen. Tot nu toe komt daar in de meeste gevallen bij dat er een zorgindicatie vereist is voor een mantelzorgwoning zonder vergunning. Deze indicatie geeft een huisarts of verpleegkundige af. Bij een pre-mantelzorgwoning is dit dus niet nodig.

Let op dat u de plaatsing van een mantelzorgwoning altijd afstemt via het omgevingsloket van uw gemeente.

1. Hoeveel mensen mogen er in één woonunit verblijven?

De zorgwoning mag door een huishouden bestaande uit maximaal twee personen bewoond worden. Hiervan moet minimaal één persoon mantelzorg ontvangen of mantelzorg verlenen.

2. Wat gebeurt er met de unit als er niemand meer woont?

Als er geen gebruik meer gemaakt wordt van de zorgunit voor de functie mantelzorg dan mag het niet langer meer gebruikt worden als woning. Dit betekent dat de mantelzorgwoning moet worden ontdaan van keuken en sanitair. Tenzij er vergunning is voor een gastenverblijf of een bed and breakfast.

3. Heb ik een verklaring nodig om de mantelzorgwoning te kunnen betrekken?

Uw gemeente zal in veel gevallen om een verklaring vragen of er wel echt sprake is van mantelzorg. Uw huisarts of wijkverpleging bijvoorbeeld kan deze verklaring afgeven.

1. Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een unit?

Over het algemeen is het bouwen van een mantelzorgwoning of zorgkamer vergunningsvrij. Voor tijdelijke huisvesting is het vaak wel nodig om een vergunning aan te vragen. Of een bijgebouw wel of niet geplaatst mag worden is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat op uw kavel bijgebouwd mag worden. Ook de grootte en de plek van de unit speelt een rol. Op het omgevingsloket kunt u nakijken of  u de zorgwoning vergunningsvrij kan bijbouwen.

Komt u er zelf niet uit? Vraag dan om advies bij een deskundige van Boxtom. Wij zijn thuis op het gebied van alle regels voor het bouwen van mantelzorgwoningen en kunnen in het bestemmingsplan kijken naar de mogelijkheden. Bij onvoldoende duidelijkheid kunnen we zelfs in gesprek gaan met uw gemeente.

2. Waar moet de bouw nog meer aan voldoen?

Het is uiteraard van groot belang dat de bouw van een mantelzorgwoning ook voldoet aan het bouwbesluit. Hiermee bedoelen we onder andere welke isolatie moet worden toegepast en welke installaties nodig zijn, zoals het ventilatiesysteem en verwarming.

3. Wat zijn de regels voor een mantelzorgwoning het buitengebied?

Buiten de bebouwde kom is het mogelijk om een mantelzorgwoning van maximaal 100 m2 te plaatsen. Deze woning dient geheel of gedeeltelijk verplaatsbaar te zijn en moet u na het beëindigen van de mantelzorg weer verwijderen. De mantelzorgwoning moet op een afstand van vijf meter vanaf het oorspronkelijke hoofdgebouw staan. Het is verstandig om altijd het bestemmingsplan van uw gemeente te raadplegen of de bouw van deze mantelzorgwoning mogelijk is.

Is er maatwerk mogelijk?

Koopt u een mantelzorgwoning? Dan maken we deze volledig voor u op maat. Binnen onze standaard afmetingen bent u wat betreft indeling en de materialen vrij in uw keuzes. Voordat we starten met de bouw, bespreken we uw wensen. Op basis daarvan maken we een offerte en toetsen we het voorlopige ontwerp aan wet- en regelgeving.

1. Wat voor ondergrond moet ik hebben voordat mijn mantelzorgwoning geplaatst wordt?

Het bouwen van een mantelzorgwoning begint met een degelijke fundering; het belang hiervan moet niet worden onderschat. De woning kan van zeer goede kwaliteit zijn, maar als de fundering niet in orde is, kan dit nare gevolgen hebben. Per situatie zal beoordeeld worden wat de juiste fundering dan wel ondergrond moet zijn.

2. Wat is er nodig om de woonunit te plaatsen?

Plaatsing gebeurt in eigen beheer door de buitendienst van Boxtom. In veel gevallen kunnen wij met onze eigen kraanwagen de woningen plaatsen. De kosten daarvan zijn afhankelijk van uw locatie. Als de locatie goed bereikbaar is, kunnen we de unit plaatsen met onze eigen kraanwagen. Moet de woning bijvoorbeeld over een huis getild worden, dan schakelen we een telescopische kraan in. De kosten hiervoor liggen hoger dan die voor onze eigen kraanwagen.

Voor de eigen kraanwagen geldt als regel dat de toegangsweg naar de locatie minimaal 3,5 meter breed moet zijn met een minimale doorgangshoogte van 4,5 meter. De vrije ruimte op de locatie moet idealiter 6 meter breed en 8 meter hoog zijn. Dit zijn optimale plaatsingsomstandigheden en gelden als richtlijn. In geval van twijfel zullen we ter plaatse beoordelen wat de mogelijkheden zijn.

3. Sluit Boxtom de unit aan op de nutsvoorzieningen?

De aansluiting op de nutsvoorzieningen wordt doorgaans door uw aannemer of installateur uitgevoerd.

1. Wat kan ik doen bij een storing?

U kunt naar Boxtom bellen via 013-5349208. Wij beschikken over eigen servicemonteurs. Zij komen snel bij u langs om de storing of het defect te verhelpen.

2. Is er terugkerend onderhoud nodig aan mijn woonunit?

Zoals iedere woning heeft ook een mantelzorgwoning onderhoud nodig. Wij adviseren in ieder geval om met regelmaat het dak te (laten) controleren op verontreiniging zoals bijvoorbeeld bladeren. Dit om te voorkomen dat de afvoer verstopt raakt met mogelijke lekkages tot gevolg. Mocht regulier onderhoud door uzelf niet mogelijk zijn, dan kunt u daarvoor tegen betaling de buitendienst van Boxtom inschakelen.

Hoe wordt het binnenklimaat in mijn mantelzorgwoning geregeld?

Een mantelzorgwoning van Boxtom is in de basis voorzien van een zeer goede isolatie. Deze isolatie voldoet niet alleen aan het bouwbesluit, maar biedt op de langere termijn ook extra comfort. De isolatie van de mantelzorgwoning is van groot belang voor uw woongenot en uiteraard ook voor de energiekosten. In geval van koop kunnen we indien gewenst de mantelzorgwoning met airconditioning of vloerverwarming uitvoeren.

1. Is mijn mantelzorgwoning duurzaam?

De materialen die Boxtom gebruikt voor de bouw van uw mantelzorgwoning zijn van dusdanige kwaliteit dat u zult merken gekozen te hebben voor een kwalitatief goed product. Duurzaamheid staat voorop bij het adviseren en produceren. De mantelzorgwoning is verplaatsbaar en daarmee herbruikbaar op een andere locatie in plaats van slopen. Daarnaast vindt 95% van de productie plaats in de werkplaats, dus er zijn geen onnodige verplaatsingen en een optimale bouwlogistiek.

2. Hoe staat Boxtom tegenover maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Bij Boxtom staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Vanuit die gedachte zijn onze mantelzorgwoningen ontwikkeld. We gaan meer en meer naar een samenleving toe waarbij we in iedere fase van ons leven voor andere zorgen, dan wel dat er voor je gezorgd wordt. Boxtom ondersteunt deze ontwikkeling en geeft daar vanuit de kern van ons bestaansrecht, namelijk het voorzien in (tijdelijke)huisvesting, invulling aan door mantelzorgwoningen te ontwikkelen en te bouwen. De factor mens in het maatschappelijk verantwoord ondernemen zit als vanzelfsprekend verankerd in ons DNA.

Belangrijk bij de ontwikkeling en de bouw van de mantelzorgwoningen is dat er een gezonde balans is tussen de mensen, onze omgeving en het resultaat. Boxtom vindt het belangrijk een lerende organisatie te zijn. Er wordt veel aandacht besteed aan opleiding en multifunctioneel werken. Op deze manier worden medewerkers in staat gesteld een mantelzorgwoning van A tot Z te bouwen wat betrokkenheid creëert en resulteert in kwaliteit en vakmanschap.

3. Hoe produceert Boxtom de mantelzorgwoningen op duurzame wijze?

Leveranciers van Boxtom dienen op duurzame wijze te produceren. We zien daarop toe bij de keuzes die we maken. Zo koopt Boxtom sinds jaar en dag groene energie in, al ruim voordat dit een begrip werd. Boxtom is grotendeels zelfvoorzienend in energie middels 3500 m2 zonnepanelen die ons van elektriciteit voorziet. Daarnaast werken we zoveel mogelijk vanuit het cradle to cradle principe waarbij we kiezen voor materialen die hergebruikt kunnen worden en afvalstromen zoveel mogelijk worden beperkt. Uiteraard moeten we winst maken om op een duurzame wijze te kunnen blijven ontwikkelen (zowel het product, als de organisatie en de mensen) en produceren. Niet ten koste van alles, maar in balans met de omgeving en naar redelijkheid.

Zit er garantie op mijn mantelzorgwoning?

Op alle gebruikte materialen gelden de fabrieksgaranties en op de constructie zit tien jaar garantie.